CRI Online
 

תכנית 383 – העתיד של סין

GMT+08:00 || 2013-11-04 16:43:11        
מאת: CRI תרגום: עמית אלעזר

המליאה השלישית של הוועדה המרכזית של הקונגרס הלאומי ה-18 תתכנס בבייג'ין בין 9 ל-12 בנובמבר. מבחינה היסטורית, המליאה השלישית הייתה קרש קפיצה לרפורמות מפתח בסין, במיוחד בתחום הכלכלה. במסגרת כינוס זה, תידון השנה גם "תכנית 383", מסמך המציע להמשיך ולהעמיק את הרפורמות במדינה בתחומים שונים.

על פי המפורסם, הוצאתה לפועל של התכנית תתרחש ב-3 שלבים עיקריים: הראשון מ-2013 עד 2014, השני מ-2015 עד 2017 והשלישי משנת 2018 עד 2020.

התכנית נכתבה על ידי קבוצה של מומחים ובראשם לִי וֶיי, מנהל מרכז הפיתוח והמחקר של מועצת המדינה, וכן ליוּ חֵה, סגן ראש הוועדה לפיתוח ולרפורמות.

שמה של התכנית נובע מתוכנה, העוסק בשלושה תחומים עיקריים – שוק, ממשל וחברות. בנוסף, היא דנה ב-8 היבטים הקשורים תחומים אלו וכן מציינת 3 פריצות דרך שאמורות להתרחש בעתיד.

שלוש הרפורמות העיקריות על פי התכנית הן: שיפור מערך השוק, שינוי בתפקידי הממשלה וכן יצירת מבנים עסקיים חדשים.

ראשית, נכתב, על הממשלה לווסת את המוצרים הציבוריים שלה, כגון אדמה, כוח עבודה והון, ולהעניק אוטונומיה רבה יותר לשוק. שנית, על הממשלות המחוזיות לפשט וליעל את מערכת האישורים האדמיניסטרטיבית, לשלם את חובותיהן הכספיים, להגביר את השקיפות ולהעמיק רפורמות פיסקליות וכן בבתחום המיסוי. שלישית, על מנת לעודד יצירתיות וניהול מתקדם, על הממשלות לפתוח את השוק לשחקנים שונים ולהבטיח את התחרות ההוגנת על גורמי ייצור.

8 התחומים בהם יבואו לידי ביטוי הרפורמות:

א. הפחתת מספר האישורים האדמיניסטרטיביים הנדרשים.

ב. רפורמה בתעשיות בסיסיות כגון מסילות רכבת, נפט וגז. זאת על ידי הפחתת דרישות הסף לכניסה לשוק. בנוסף, קידום תחרות שוק ופיקוח יעיל יותר.

ג. השקת רפורמה אגררית שתעניק לבעלי אדמות בכפרים ובערים זכויות זהות. ייסוד שוק אדמות אחיד בו יזכו בעלי האדמות לרווחים הוגנים וצודקים.

ד. עריכת רפורמה בסקטור הפיננסי על ידי הורדת תנאי הסף לכניסה כמו גם ליברליזציה של שערי הריבית על פיקדונות ושערי חליפין.

ה. ביצוע רפורמות בהכנסות הממשלות המקומיות ובמיסוי כך שיאפשרו יצירת תכנית לביטוח סוציאלי בסיסי שישולם מכיסן של הממשלות.

ו. רפורמה בחברות בבעלות ממשלתית על ידי הגדרה מחדש של חובותיהן, כמו גם הפרדת האדמיניסטרציה מתחום הניהול של נכסי חברות ממשלתיות.

ז. קידום ועידוד חדשנות במקביל לפיתוח כלכלה ירוקה המתחשבת בצורכי הסביבה.

ח. המשך פיתוחו של סקטור השירותים.

3 פריצות הדרך המתוכננות:

א. הפחתת מחסומי הכניסה לשוק – זאת על מנת למשוך משקיעים נוספים ולעודד תחרות.

ב. הקמת רשת כלל ארצית שתספק ביטוח סוציאלי בסיסי.

ג. קרקע ציבורית תסחר בשוק אחיד.

עוד בנושא
תגובות